کانون طرح باران ، مجری انحصاری تبلیغات نمایشگاه ها در مصلی بزرگ امام خمینی (ره)