یه وقت هایی ، یه صحنه هایی ، حال و هوای آدم رو خوب می کنه . . . مثل پریدن تو آب سرد وقتی که هوا گرمه ! تصورش هم خوبه ، چه برسه به دیدنش . . . !

یه چیزایی هست هزینه نداره ، ولی خیلی کیف داره مثل خنده . . . صدای زندگیت پر خنده . . . !

روی تابلوی زندگیمان بزرگ بنویسیم : " ورود افراد با انرژی منفی ممنوع . . . ! " ، تا هر رهگذری وارد نشود .

روزهای خوش روزگارت را هر روز صبح در روزنامه زندگیت چاپ کن ، تا یادت نرود روزگار خوش نزدیک است . . .

اسب پیشکشی رو که دندون شو نمی شمرن ، پس هر چه از دوست رسد نیکوست . . .

زندگی مثل بازی شطرنج میمونه که قبل از هر حرکت باید کاملا فکر کنی تا به بهترین حرکت برسی . . . پس اگه صبور نباشی و روی کارت تمرکز نکنی ، هیچوقت یه ایده خوب به ذهنت نمی رسه !

هر جا ببینم نوشته : " خواستن توانستن است " ، پس پیش به سوی طرحی نو . . .

زندگی یعنی دیدن داشته ها ، نه نداشته ها . . . پس از داشته هایت عکسی بگیر و در قاب خاطرت جای ده ، تا قدر آنها را بدانی و برای آنکه عمر طولانی باشه ، آهسته زندگی کن و این آهستگی را با عکس جاودانه کن . . .

برای هر مشکلی راهی است ، هر چند کوتاه . . . و در هر راهی مشکلی است ، هر چند کوچک . . . پس فقط باید در جای درست ، تصمیم درست را گرفت !

طرح بارانی ها امیدوارند هر اتفاقی که در صفحه زندگیتان چاپ می شود ، با خاطری خوش و رنگی دلپذیر نقش ببندد . . .

   اسرار ازل را نه تو دانی و نه من              این حل معما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو       چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من